All about Dixielandgruppe der Dresdner Tanzsinfoniker

Spaßeshalber Dixielandgruppe der Dresdner Tanzsinfoniker
Spaßeshalber Günter Karpa (tp) Willy Baumgärtel (tp bass) Walter Hartmann (ss) Friwi Sternberg (cl) Günter Hörig (p) Hans Hempel (bj) Lothar Spiller (b) Siegfried Ludwig (dm) Written-By Günter Hörig
December 7, 1960, Berlin
Jubiläums-Blues Dixielandgruppe der Dresdner Tanzsinfoniker
Jubiläums-Blues Günter Karpa (tp) Willy Baumgärtel (tp bass) Walter Hartmann (ss) Friwi Sternberg (cl) Günter Hörig (p) Hans Hempel (bj) Lothar Spiller (b) Siegfried Ludwig (dm) Written-By Walter Hartmann
December 5, Berlin
Bugle Call Rag Dixielandgruppe der Dresdner Tanzsinfoniker
Bugle Call Rag Günter Karpa (tp) Willy Baumgärtel (tp bass) Walter Hartmann (ss) Friwi Sternberg (cl) Günter Hörig (p) Hans Hempel (bj) Lothar Spiller (b) Siegfried Ludwig (dm) Written-By Pettis-Meyer/Schoebel
December 28, 1956, Berlin
Mississippi-Blues Dixielandgruppe der Dresdner Tanzsinfoniker
Mississippi-Blues Günter Karpa (tp) Willy Baumgärtel (tp bass) Walter Hartmann (ss) Friwi Sternberg (cl) Günter Hörig (p) Hans Hempel (bj) Lothar Spiller (b) Siegfried Ludwig (dm) Written-By Carrol/Fields
28.12.1956, Berlin
Didn't He Ramble Dixielandgruppe der Dresdner Tanzsinfoniker
Didn't He Ramble Günter Karpa (tp) Willy Baumgärtel (tp bass) Walter Hartmann (ss) Friwi Sternberg (cl) Günter Hörig (p) Hans Hempel (bj) Lothar Spiller (b) Siegfried Ludwig (dm) Written-By Carrol/Fields
5.12.1960, Berlin

If you have information about Dixielandgruppe der Dresdner Tanzsinfoniker, please write to me: Heinz

<- Back    Homepage