All about Erwin Steinbacher Und Sein Orchester

Uppercut Erwin Steinbacher Und Sein Orchester
Uppercut - on YouTube Erwin Steinbacher (ts,ldr,arr,vcl) Otto Tuerksch (tp) Georg Busse (tp) Ferry Wunsch (tp) Hermann Plato (tb)
Erhard Krause (tb) Heinz Jordan (as,cl) Kurt Abraham (ts,cl) Lothar Haeussler (as,cl) Walter Leschititzky (vln)
Heinz Weiss (p) Meg Tevelian (g) Rudi Wegener (b) Waldi Luczkowski (d)
Berlin Maerz 1939 - ORA 3739-2 - Electrola E.G. 6790
Lampenfieber Erwin Steinbacher Und Sein Orchester
Lampenfieber - on YouTube Erwin Steinbacher (ts,ldr,arr,vcl) Otto Tuerksch (tp) Georg Busse (tp) Ferry Wunsch (tp) Hermann Plato (tb)
Erhard Krause (tb) Heinz Jordan (as,cl) Kurt Abraham (ts,cl) Lothar Haeussler (as,cl) Walter Leschititzky (vln)
Heinz Weiss (p) Meg Tevelian (g) Rudi Wegener (b) Waldi Luczkowski (d) Erwin Steinbacher (vcl)
Berlin Maerz 1939 - ORA 3943-2 - Electrola E.G. 6582

If you have information about Erwin Steinbacher Und Sein Orchester, please write to me: Heinz

<- Back    Homepage