All about Kurt Hohenberger Mir Seinen Solisten

Ich Kann Dich Nicht Vergessen Kurt Hohenberger Mir Seinen Solisten
Ich Kann Dich Nicht Vergessen - on YouTube Kurt Hohenberger (tp,arr); Walter Dobschinski (tb,arr}; Herbert Müller (cl,as,arr);
Detlev Lais (ts); Fritz Schulz-Reichel (p); Serge Matull (g); Richard Wanek (b);
Harry van Dyk (d)
Berlin, 6 September 1941 - 26006 - Telefunken A 10390
Rhythmus Kurt Hohenberger Mir Seinen Solisten
Rhythmus - on YouTube Kurt Hohenberger (tp,arr); Herbert Müller (cl,as,arr); Detlev Lais (ts); Hans Meyer (ts);
Fritz Schulz-Reichel (p); Serge Matull (g}; Walter Dobschinski (b,tb); Harry van Dyk (d)
Berlin, July 15, 1943 - 270 51 - Telefunken A 10523

If you have information about Kurt Hohenberger Mir Seinen Solisten, please write to me: Heinz

<- Back    Homepage