All about Peter Igelhoff

Ruf Mich An Peter Igelhoff mit seinem Ensemble
(Studioband) Peter Igelhoff (p,vcl,arr) Kurt Wege (cl) George Haentzschel (2.p) Hans Korseck (g) Willy Jacobs (b) Waldi Luczkowski (d)
Berlin, April 1939 - ORA 3826-1 - Electrola E.G. 6797
Ich Wuensch' Dir Eine Gute Nacht Peter Igelhoff mit seinen Tonmixern
(Studioband) Peter Igelhoff (p,arr) Kurt Hohenberger (tp) Franz Thon (cl)
Adalbert Luczkowski, Kurt Henneberg (vln) George Haentzschel (2.p) Fred Doempke (g)
Rudi Wegener (b) Waldi Luczkowski (d)
Berlin, Maerz 1939 - ORA 3822-1 - Electrola E.G. 6791

If you have information about Peter Igelhoff, please write to me: Heinz

<- Back    Homepage